Cenniki do pobrania

Sonda

Kiedy kupujesz opał

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Ekogroszk - co warto wiedzieć?

Ekogroszek - paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego i przeznaczone do produkcji energii cieplnej w niskoemisyjnych kotłach retortowych. Wytwarzany jest z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki (poniżej 0,6%), małej zawartości wody i substancji niepalnych. Na skutek tego podczas spalania wytwarzane są również niewielkie ilości tlenków siarki a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Dzięki użyciu pieców retortowych, mała jest również ilość powstającego tlenku węgla. Rozmiary ziaren od 0,5 cm do 2,5 cm pozwalają stosować automatyczne dozowniki węgla.

Węgiel kamiennyskała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.

Węgiel kamienny stosowany jest powszechnie jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 16,7 do 29,3 MJ/kg i silnie zależy od jego składu (zawartości popiołu, siarki, wilgotności). Wartość opałowa czystego pierwiastka węgla wynosi ok. 33,2 MJ/kg. Węgiel kamienny jest nieodnawialnym źródłem energii.

Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.

Wzór (przybliżony) na wartość opałową paliwa:

W_u=33900C+121000 \left( H_2-{O_2 \over 8} \right) +10500S-2500 \left (w+{9 \over 8}O_2 \right ) \left[ \frac \right]

gdzie:

Wu – wartość opałowa
C, H, O, S – udziały masowe poszczególnych pierwiastków w paliwie
w – udział masowy wilgoci w paliwie

Ciepło spalania (Qc) – ilość ciepła, jaka powstaje przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub jednostki objętości analizowanej substancji w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębia się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie.

Jednostką ciepła spalania jest J/kg.

Popiół — stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub płynnych czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu.

Siarka ( S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Izotopy stabilne siarki to 32S, 33S, 34S i 36S.

Siarka posiada kilka odmian alotropowych, z których trzy najważniejsze to siarka rombowa, jednoskośna i amorficzna.

W zwykłej temperaturze siarka jest mało aktywna. Bardzo łatwo łączy się ona tylko z fluorem, a już trudniej z chlorem. Z innymi pierwiastkami, jak np. z wodorem, łączy się dopiero w podwyższonej temperaturze. Z metalami tworzy po ogrzaniu siarczki, przy czym reakcje te są silnie egzotermiczne, tak że zapoczątkowana reakcja syntezy przebiega dalej samorzutnie nieraz z rozżarzeniem mieszaniny. Na powietrzu, po inicjacji zapłonu, spala się samorzutnie niebieskim płomieniem do dwutlenku siarki (SO2). Dalsze utlenienie, do trójtlenku siarki, zachodzi wydajnie dopiero wobec katalizatora, np. pięciotlenku wanadu.

Płonąca siarka

Ważniejsze związki siarki to kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), siarkowodór oraz ich sole (odpowiednio siarczany (VI) i siarczany(IV), siarczki), dwutlenek siarki (tlenek siarki(IV)) i trójtlenek siarki (tlenek siarki(VI)). Znane są również: tlenek siarki(I) S2O , tlenek siarki(II) SO i nadtlenek siarki SO4.

Siarka jest niezbędna do życia. Wchodzi w skład dwóch aminokwasów kodowanych – metioniny i cysteiny oraz wielu innych biologicznie ważnych związków np. witamin. Siarka pierwiastkowa w postaci pyłu działa drażniąco na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych. Nie powoduje ona silnych zatruć. Wiele związków siarki jest toksycznych

Wilgoć w ciałach stałych

Całkowita zawartość wody w ciałach stałych jest nazywana wilgocią całkowitą. Zwykle podaje się ją jako procent wagowy wody w stosunku do całkowitej masy ciała. Część wilgoci, która uchodzi z ciała stałego przy suszeniu go w temperaturze pokojowej nazywa się wilgocią przemijającą. Pozostała zaś w ciele stałym część wilgoci nazywa się wilgocią próbki powietrzno - suchej lub wilgocią higroskopijną.

Wg Polskiej Normy węgiel kamienny został podzielony na typy zgodnie z naturalnymi cechami, charakteryzującymi jego przydatność technologiczną, określoną następującymi wskaźnikami:

 

Typ węglaWyróżnikZawartość części lotnych V %CharakterystykaGłówne zastosowanie
węgiel płomienny 31 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel gazowo-płomienny 32 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie
węgiel gazowy 33 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie
Węgiel gazowo-koksowy 34 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania gazownictwo, koksownictwo
węgiel orto-koksowy 35 od 20 do 31 typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania produkcja koksu metalurgicznego
węgiel meta-koksowy 36 od 14 do 28 dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania produkcja koksu odlewniczego
węgiel semi-koksowy 37 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy
węgiel chudy 38 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel antracytowy 41 od 10 do 14 mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania węgiel na mieszanki do produkcji koksu; węgiel energetyczny do palenisk specjalnych oraz produkcji paliwa bezdymowego
antracyt 42 od 3 do 10 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne
Metaantracyt 43 do 3 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania --------
Kocioł centralnego ogrzewaniae
 
Współczesny kocioł CO
Kocioł CO

Kocioł centralnego ogrzewaniaurządzenie do spalania paliw stałych (węgla, drewna, koksu, itp.), gazowych (gaz ziemny, płynny), olejowych (olej opałowy) w celu podgrzania nośnika ciepła (najczęściej jest to woda) cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania.
Nowoczesne kotły c.o. posiadają automatyczny podajnik paliwa i wentylator wdmuchujący powietrze do paleniska. Wystarczy ustawić temperaturę wody na sterowniku mikroprocesorowym, a sterownik zajmie się utrzymaniem wybranej temperatury wody. Takie sterowniki mają też zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody w instalacji.

W odróżnieniu od pieca, który wytworzone ciepło oddaje do otoczenia, kocioł oddaje ciepło substancji przenoszącej je, a podgrzane medium przenoszone jest w inne miejsce, np. do grzejnika, gdzie jest wykorzystywane.

W potocznym rozumieniu kocioł centralnego ogrzewania błędnie nazywany jest z piecem. Piec to urządzenie, gdzie wyzwalająca się w czasie spalania energia cieplna jest akumulowana w substancji ceramicznej (np. cegła szamotowa). W kotle energia cieplna akumulowana jest w wodzie lub innym płynie, a ewentualnie użyta w budowie kotła ceramika stanowi warstwę izolacyjną. Wodę gotuje się nie w piecu, ale w kotle.

Podział kotłów:

 • w zależności od materiału użytego do ich budowy:
  • żeliwne
  • stalowe
 • w zależności od rodzaju nośnika ciepła:
  • kotły wodne,
   • kotły niskotemperaturowe: tzasilania < 100°C
   • kotły średniotemperaturowe: 100°C ≤ tzasilania < 115°C,
   • kotły wysokotemperaturowe: tzasilania > 150°C,
  • kotły parowe,
   • kotły niskiego ciśnienia: p ≤ 0,07 MPa,
   • kotły wysokiego ciśnienia: p > 0,07 MPa.
 • ze względu na rodzaj spalanego paliwa:
  • kotły na paliwo stałe (np. węgiel, drewno, pellety),
  • kotły na paliwo ciekłe (np. olej),
  • kotły na paliwo gazowe (np. gaz ziemny).
 • ze względu na temperaturę spalin:
  • kotły klasyczne
  • kotły kondensacyjne
 • ze względu na sposób pobierania powietrza:
  • z ciągiem grawitacyjnym
  • z ciągiem wymuszonym sterowanym procesorem

Kopalnie, które produkują ekogroszek w Polsce

Zakład Górniczy Piekary

Zakład Górniczy "Piekary" wywodzi się z Kopalni Węgla Kamiennego "Julian", która została zbudowana we wschodniej części pola górniczego byłej kopalni "Radzionków" i przekazana do ruchu 4.XII.1954 r. oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja, której historia datuje się od 1908 roku. Zasadnicza część zakładu znajduje się na terenie gminy Piekary Śląskie, a jedynie szyb wentylacyjno –podsadzkowy wraz ze zbiornikiem podsadzkowym i kilkoma obiektami o mniejszym znaczeniu na terenie gminy Bobrowniki.

W roku 1993, w związku z rozpoczętym procesem restrukturyzacji górnictwa, zarówno kopalnia "Julian", jak i "Andaluzja", znalazły się w strukturach Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. Od tego również roku prowadzone były procesy restrukturyzacji powierzchni zakładów, polegające na wydzieleniu z ich struktur oddziałów nie związanych bezpośrednio z procesem produkcji węgla.

W ramach realizacji założeń "Programu naprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej BSW S.A. - Restrukturyzacja kapitałowo-organizacyjna z uwzględnieniem oddłużenia BSW S.A.", w roku 1999 kopalnie przekształcono w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wszystkie udziały zostały objęte przez BSW S.A.

Z kolei od 1 lipca 1999 roku na bazie części obszaru górniczego i majątku kopalń utworzono Zakład Górniczy „Piekary” Spółkę z o.o. oraz odpowiednio z wydzielonej części KWK "Andaluzja" - Zakład Górniczy "Brzeziny" Sp. z o.o., które działalność wydobywczą prowadziły na części dotych-czasowych obszarów górniczych kopalń, obejmujących swoim zasięgiem miasto Piekary Śląskie oraz gminy Bobrowniki i Wojkowice.

Obszar górniczy Zakładu Górniczego "Piekary" Spółka z o.o. został ograniczony do zakresu niezbędnego dla prowadzenia wydobycia i wynosił 4,91 km2. Podstawowe obiekty i urządzenia zakładu głównego takie jak szyby : Julian I (wydobywczy, jazda ludzi), Julian II (wentylacyjno – podsadzkowy) i Julian IV (jazda ludzi), obiekty podsadzki, zakład przeróbczy, łaźnię i kilka obiektów o mniejszym znaczeniu zlokalizowano w zwartej zabudowie na terenie miasta Piekary Śląskie. Z kolei obszar górniczy ZG "Brzeziny", wynosił 4,33 km2, a jego główne obiekty to : szyby Sienkiewicz, Żeromski i Reymont zlokalizowane wraz podsadzką, zakładem przeróbczym i innymi obiektami na terenie zakładu głównego oraz peryferyjny szyb wentylacyjno-podsadzkowy "Dołki".

Od roku 2000 oba zakłady górnicze, prowadziły działania mające na celu doprowadzenie do połączenia kopalń. Uzasadnieniem dla tego przedsięwzięcia była możliwość przedłużenia żywotności zakładów poprzez możliwość wybrania w ten sposób zasobów węgla zalegających w filarach ochronnych ZG "Brzeziny". W tym celu w latach 2001-2002 wykonano przekop połączeniowy o długości 1780 mb, a następnie wyposażono go w urządzenia umożliwiające skierowanie urobku wydobytego z rejonu "Brzeziny", na szyby wydobywcze rejonu "Piekary".

W dniu 30.12.2002 roku, za zgodą Ministra Gospodarki, w strukturę Zakładu Górniczego "Piekary" Spółka z o.o. włączona została część sąsiedniego Zakładu Górniczego "Brzeziny". Tak więc od 1.01.2003 r. Zakład Górniczy "Piekary" jest zakładem dwuruchowym, a obszar górniczy ma łączną powierzchnię 9,24 km2.

Z kolei w lutym 2003 roku Zakład Górniczy "Piekary", w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego wszedł w strukturę Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna, jako jeden z jej oddziałów.

Natomiast w styczniu 2005 roku ZG „Piekary” przejął, w ramach Kompanii Węglowej S.A., część sąsiedniego Zakładu Górniczego „Bytom II” i od czerwca tego roku prowadzi eksploatację w tzw. rejonie „Rozbark”. Produkcja zakładu w najbliższych latach planowana jest w wysokości ok. 11 tyś. ton węgla na dobę.

Od III kwartału 2005 roku całość urobku wydobywana jest na powierzchnię jedynie szybem „Julian I” w rejonie „Piekary”, dzięki zakończeniu robót w przekopie połączeniowym oraz uruchomieniu transportu urobku w przekopach łączących 1 i 3 z rejonu Rozbark.

Połączenie zakładów dało szansę dla załogi zatrudnionej w obu zakładach (oraz 500 osobom przyjętym Z ZG „Bytom II”) na przepracowanie kilkunastu kolejnych lat. Jest to także szansa dla miasta, gdyż jak dotąd nie ma na jego terenie zakładu zatrudniającego podobną liczbę pracowników, a likwidacja górnictwa spowodowałaby niewyobrażalne trudności na rynku pracy.

Analizując zbyt węgla produkowanego przez Zakład Górniczy "Piekary” należy podkreślić działalność Zakładu Wzbogacania Węgla „Julian” Spółka z o.o., którego powstanie było wspólną inicjatywą Kopalni "Julian" i Zespołu Elektrociepłowni „Łódź” S.A. Zakład został wybudowany na terenie kopalni i odbiera od niej rocznie ok. 700 tys. ton węgla surowego. Ma to dodatni wpływ na wielkość sprzedaży ze względu na istnienie stałego odbiorcy.

Produktem Zakładu Górniczego „Piekary” cieszącym się największą popularnością jest groszek, który doskonale nadaje się do spalania w nowoczesnych piecach retortowych. W styczniu 2006 roku ZG „Piekary” wystąpił do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o zastrzeżenie nazwy „EKO-GROSZEK Z PIEKAR” wraz ze znakiem graficznym.

W dniu 31 stycznia 2003 roku Zgromadzenie Wspólników Zakładu Górniczego „Piekary” Sp. z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Kompani Węglowej S.A. W dniu 1 lutego zawarto taką umowę i na jej mocy ZG "Piekary" stał się jednym z oddziałów Kompanii Węglowej S.A.

Zakład Górniczy "Piekary" prowadzi eksploatację w trzech rejonach : „Piekary”, „Brzeziny” i „Rozbark” (po włączeniu w strukturę zakładu od stycznia 2005 r. części obszaru górniczego likwidowanego ZG „Bytom II”), a łączna powierzchnia obszaru górniczego przekracza 10 km2. Planowana produkcja zakładu wynosi ok. 11 tys. ton węgla na dobę.

Wydobycie w zakładzie górniczym prowadzone jest systemem na zawał, ściany są wyposażone w kombajny ścianowe i obudowy zmechanizowane. Również wyrobiska przygotowawcze drążone są przy pomocy kombajnów, a jedynie w niewielkim stopniu przy użyciu materiałów wybuchowych. Roboty eksploatacyjne prowadzone są w następujących pokładach : 414, 419, 501, 510 i 615.

Zakład Górniczy "Piekary" jest kopalnią stosunkowo bezpieczną, o czym świadczy niska ilość wypadków w minionych latach.

Zagrożenia naturalne występujące w zakładzie górniczym to :

 • wodne - zaliczenia do I, II i III stopnia
 • tąpaniowe - zaliczenie do I, II i III stopnia
 • zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - zaliczenie do klasy A i B,
 • zagrożenie pożarowe - IV i V grupa skłonności węgla do samozapalenia

Węgiel wydobywany w Zakładzie Górniczym "Piekary" charakteryzuje się wysoką kalorycznością oraz niską zawartością popiołu i siarki, dzięki czemu produkcja zakładu znajduje uznanie zarówno wśród odbiorców krajowych i zagranicznych.

Sortymenty i parametry produkowanego węgla są następujące :

 • kostka, wartość opałowa 26500 kJ/kg, zapopielenie: 4, zasiarczenie: 0,45%
 • orzech, wartość opałowa 26500 kJ/kg, zapopielenie: 4, zasiarczenie: 0,46%
 • groszek, wartość opałowa 26500 kJ/kg, zapopielenie: 4,1%, zasiarczenie: 0,54%
 • miał IIA, wartość opałowa 20500 kJ/kg, zapopielenie: 20%, zasiarczenie: 0,75%

Szczególnym powodzeniem spośród naszych produktów cieszy się tzw. EKO-groszek o specyficznej budowie i właściwościach pozwalających na spalanie go w nowoczesnych piecach retortowych. Należy przy tym zaznaczyć, że stosowanie tego paliwa ma wpływ na obniżenie poziomu tzw. średniej emisji i ochronę środowiska.

Podkreślenia wymaga również, korzystna dla odbiorców węgla Zakładu Górniczego "Piekary", możliwość dostosowania parametrów sprzedawanego produktu do ich potrzeb dzięki stosowanym technologiom wzbogacania wydobywanego węgla.

Szczegółowe parametry fizykochemiczne ekogroszku z tej kopalni:

   
Kopalnia/Zakład Zakład Górniczy "Piekary 1"
   
Sortyment Pieklorz - Ekogroszek
Typ 32.1
Wymiar ziarna [mm] min 5.00
Wymiar ziarna [mm] max 25.00
Klasa zbytu Qir min. 26
Qir [kJ/kg] min 26000
Qir [kJ/kg] max 26999
Ar [%] max 7.00
Ar [%] min 3.00
Str [%] max 0.60
Str [%] min 0.41
Wtr [%] max 13.0
Wtr [%] min 9.5
Ad [%] min 4.0
Ad [%] max 7.6
Vdaf [%] min 35.00
Vdaf [%] max 37.00
Wrex [%] min 5.0
Wrex [%] max 7.5
Wh [%] min 3.00
Wh [%] max 6.50
Vr [%] min 30.00
Vr [%] max 33.00
GrH min 47.00
GrH max 50.00
Pa [%] 0,006
Cla [%] min 0.13
Cla [%] max 0.14
Qsdaf [%] 33200
RI min 5
RI max 15
Ro[%] 0,63
Fmax [ddpm] -
Pmax [kg/cm2] -
Vt [%obj.] 57
E [%obj.] 10
I [%obj.] 33
temp. topliw. popiołu t1[°C] 1080
temp. topliw. popiołu t2[°C] 1180
temp. topliw. popiołu t3[°C] 1200
temp. topliw. popiołu t4[°C] 1220
Analiza popiołu SiO2 (min) 35.00
Analiza popiołu SiO2 (max) 38.00
Analiza popiołu Al2O3 [%] (min) 15.00
Analiza popiołu Al2O3 [%] (max) 15.90
Analiza popiołu Fe2O3 [%] (min) 12.00
Analiza popiołu Fe2O3 [%] (max) 13.60
Analiza popiołu CaO [%] (min) 11.00
Analiza popiołu CaO [%] (max) 12.00
Analiza popiołu MgO [%] (min) 5.50
Analiza popiołu MgO [%] (max) 6.00
Analiza popiołu Na2O [%] (min) 1.10
Analiza popiołu Na2O [%] (max) 1.50
Analiza popiołu K2O [%] (min) 0.90
Analiza popiołu K2O [%] (max) 1.20
Analiza popiołu TiO2 [%] (min) 0.60
Analiza popiołu TiO2 [%] (max) 0.90
Analiza popiołu P2O5 [%] (min) 0.20
Analiza popiołu P2O5 [%] (max) 0.30
   
   
   
  -
   
   

KWK Chwałowice

Złoże węgla kamiennego chwałowicekiej kopalni znajduje się w centralnej części niecki Chwałowickiej , zamkniętej od zachodu nasunięciem michałkowickim, zaś od wschodu nasunięciem orłowskim. Występują w nim warstwy porębskie, jaklowieckie, orzeskie i rudzkie. Właścicielem tych terenów była pod koniec XIX wieku rodzina Henckel von Donnersmarck. W latach 1880-90 hrabia Gwidon Henckel von Donnersmarck otrzymał od władz nadanie pól górniczych o powierzchni ok.15 km kwadratowych. W roku 1903 rozpoczęto głębienie pierwszego szybu, a w dniu 2 września 1907 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kopalni nazwanej na cześć jej właściciela "Donnersmarckggrube". W pierwszym roku tj.1907 wydobycie wyniosło 2.013 w 1908 - 9.255. Załoga w chwili uruchomienia liczyła 1.333 pracowników.

Dozór techniczny i administrację stanowili przybysze z Niemiec. Robotnikami byli natomiast mieszkańcy Chwałowic i okolicznych wiosek. W miarę rozwoju kopalni zaczęli napływać do Chwałowic robotnicy z dalszych stron: z Kongresówki i przeludnionej Galicji. Dla nich wybudowano w sąsiedztwie kopalni kolonię mieszkalną. Przed I wojną światową mieszkało w niej 500 rodzin. I tak Chwałowice przekształciły się z miejscowości rolniczej w ośrodek przemysłowy.

O roku 1910 zaczęto wyposażać kopalnię w maszyny elektryczne /zamiast dotychczasowych parowych/. Jednak nadal siłą transportową pod ziemia pozostawały konie. W roku 1913 pracowały w kopalni 33 konie.

Szyb I kopalni miał od samego początku wieżę żelazną i posiadał maszynę wyciągową z tarczą Keoppego. Natomiast szyb I I został wyposażony w żelazną wieżę dopiero po pożarze w 1908 r., który strawił pierwotną wieżę drewnianą wraz z nadszybiem.

Lata poprzedzające I wojnę światową były dla załogi chwałowickiej kopalni bardzo trudne. Ciężkie warunki pracy, dwunastogodzinny czas pracy, niskie płace powodowały wybuchy strajków, które jednak nie spowodowały poprawy położenia rob

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

i-Raty

Sklep jest w trybie podglądu

Profesjonalny dostawca opału dla gospodarstw domowych.

{nocache:5c493f4c4fa05c042a80ed4d5fe515bd#0}
Sklep internetowy od home.pl